HOME OBAVESTENJA ZA CLANOVE OBRAČUN I ISPLATA AUTORSKIH HONORARA
OBRAČUN I ISPLATA AUTORSKIH HONORARA ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста admin   
петак, 10 септембар 2010 09:02
Članovi Udruženja često postavljaju pitanja u vezi sa obračunom autorskih honorara, odnosno potrebno je da znaju kako da ugovore bruto autorski honorara da bi dobili željeni neto iznos.
Odredbama člana 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik rs", br. 104/2009) uređeno je autorsko delo kao originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.
Ovim zakonom su uređena autorska prava (prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela), i srodna prava (pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja kao prava srodna autorskom pravu), kao i način njihovog ostvarivanja i sudska zaštita navedenih prava.
OBRAČUN AUTORSKIH HONORARA
Poreski tretman isplate autorskih honorara uređen je u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 - dalje: Zakon).
Osnovica za obračun poreza i doprinosa koji terete autorske honorare je ugovoreni bruto iznos naknade, umanjen za određeni iznos normiranih, odnosno stvarnih troškova.
Pod određenim uslovima, ukoliko autor podnese dokaze, na njegov zahtev moguće je umesto normiranih priznati mu stvarne troškove.
Odredbama člana 56. Zakona određeni su normirani troškovi koji se priznaju autoru na sledeći način:
1) 50% od bruto prihoda - za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.);
2) 43% od bruto prihoda - za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu;
3) 34% od bruto prihoda - za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2).
U zavisnosti od statusa autora, obračunava se i isplaćuje:
- porez na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine 20%,
- doprinos za PIO 22% i
- doprinos za zdravstveno osiguranje 12,3%, na način prikazan u sledećoj tabeli:
 
porez, doprinos za PIO, doprinos za zdravstvo     lice koje nije osigurano po drugom osnovu        
porez, doprinos za PIO     osiguranik zaposleni - kod isplatioca ili drugog poslodavca, penzioner fonda zaposlenih, osiguranik samostalnih delatnosti ili penzioner fonda samostalnih delatnosti        
porez     nerezidenti sa kojima ne postoji potpisan Međunardni ugovor ili ako je u toku godine plaćen doprinos za PIO na najvišu godišnju osnovicu     
U većini slučajeva, autorski honorar se ugovara u bruto iznosu. U slučaju da je ugovorena naknada u neto iznosu, potrebno je izvršiti prvo preračun na bruto iznos, zavisno od stope normiranih troškova i statusa autora.
U nastavku dajemo pregled obračuna autorskih honorara po različitim stopama normiranih troškova i u zavisnosti od potrebnih stopa poreza i doprinosa na neto iznos od 30.000,00 dinara.
 
     AUTORSKI HONORARI
- normirani troškovi 50% -            porez,PIO, zdravstvo       porez, PIO         porez        
1     neto ugovorena naknada      30.000,00                      30.000,00        30.000,00        
2     koeficijent za preračun           1,3726836                  1,26582278     1,11111111        
3     bruto prihod (1 x 2)            41.180,51                       37.974,68        33.333,33        
4     normirani troškovi 50%        20.590,25                       18.987,34        16.666,67        
5     oprezivi prihod (3 - 4)          20.590,25                       18.987,34        16.666,67        
6     porez 20% (5 * 20%)           4.118,05                        3.797,47          3.333,33        
7     PIO 22% (5 * 22%)             4.529,86                         4.177,22     -        
8     zdrav. 12,3% (5 * 12,3%)    2.532,60     -     -        
9     naknada za isplatu (3 - 6 - 7 - 8)     30.000,00     30.000,00     30.000,00        
10     ukupni troškovi AH (6 + 7 + 8 + 9)     41.180,51     37.974,69     33.333,33        
     AUTORSKI HONORARI
- normirani troškovi 43% -     porez, PIO, zdravstvo    porez, PIO         porez        
1     neto ugovorena naknada         30.000,00           30.000,00        30.000,00        
2     koeficijent za preračun          1,4482469          1,31475151      1,12866817        
3     bruto prihod (1 x 2)                43.447,41          39.442,55         33.860,05        
4     normirani troškovi 43%            18.682,39           16.960,29        14.559,82        
5     oprezivi prihod (3 - 4)              24.765,02           22.482,25        19.300,23        
6     porez 20% (5 * 20%)               4.953,00            4.496,45          3.860,05        
7     PIO 22% (5 * 22%)                 5.448,30            4.946,10     -        
8     zdrav. 12,3% (5 * 12,3%)         3.046,10     -     -        
9     naknada za isplatu (3 - 6 - 7 - 8)     30.000,00     30.000,00     30.000,00        
10     ukupni troškovi AH (6 + 7 + 8 + 9)     43.447,40     39.442,55     33.860,05        
     AUTORSKI HONORARI
- normirani troškovi 34% -     porez, PIO, zdravstvo    porez, PIO     porez        
1     neto ugovorena naknada       30.000,00            30.000,00     30.000,00        
2     koeficijent za preračun        1,55855491         1,38350858     1,15207373        
3     bruto prihod (1 x 2)              46.756,65            41.505,26     34.562,21        
4     normirani troškovi 34%          15.897,26             14.111,79     11.751,15        
5     oprezivi prihod (3 - 4)             30.859,39            27.393,47     22.811,06        
6     porez 20% (5 * 20%)              6.171,88             5.478,69     4.562,21        
7     PIO 22% (5 * 22%)                 6.789,07             6.026,56     -        
8     zdrav. 12,3% (5 * 12,3%)         3.795,70     -     -        
9     naknada za isplatu (3 - 6 - 7 - 8)     30.000,00     30.000,00     30.000,00        
10     ukupni troškovi AH (6 + 7 + 8 + 9)     46.756,65     41.505,25     34.562,21     
 
ISPLATA AUTORSKIH HONORARA
Prilikom obračuna i isplate autorskih honorara, isplatilac je dužan da popuni poresku prijavu PP OPJ-2.
Obzirom da se porez isplaćuje prema opštini sedišta poslodavca, Specifikacija uz poresku prijavu PP OPJ-2 se ne popunjava.
Takođe, radi isplate doprinosa za PIO popunjava se obrazac M-UN, odnosno M-UNK.
Uplatni računi poreza i doprinosa na autorske honorare:
 
Porez na prihode od autorskih prava    20%    840-711131843-95       
Doprinos za PIO (fond zaposlenih)    22%    840-721117843-60       
Doprinos za PIO (fond samost.)    22%    840-721315843-88       
Doprinos za zdravstveno osiguranje    12,3%    840-721324843-54    
 
Nadam se da će ovo uputstvo biti korisno prilikom ugovaranja autorskih honorara.

Radmila Adžić, dipl. pravnik
Последње ажурирано петак, 10 септембар 2010 09:13